Политика за поверителност

Екипът на https://andolimebelshop.com/приема задълженията си за защита на Вашите лични данни изключително сериозно. В допълнение на нашите Общи условия, настоящата Политика за поверителност определя начина, целите, основанията, срока и условията, при които обработваме Вашите лични данни. „АКМ Плюс” ЕООД („Дружеството“) обработва личните Ви данни в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и Закона за защита на личните данни. С оглед спазването на нормативните изисквания, с настоящата политика за поверителност, Дружеството представя информация за Вашите права, типа лични данни, които биват събирани, основанието за тяхното обработване, начините на тяхното съхранение и използване, както случаите, в които те биват предоставяни на трети лица.Съгласно чл. 4 от Регламент на ЕС 2016/679, „лични данни“ е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.Съгласно задълженията ни по Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета („Общият Регламент относно защитата на данните”), Дружеството гарантира, че обработването на лични данни като име, адрес, телефон и имейл адрес, винаги ще бъде в съответствие с Регламента и приложимото българското законодателство в сферата на защита на личните данни.

1. Събиране и използване на лични данни

Дружеството събира лични данни с оглед подготовката за:· Подготовка и сключване на договор, включително неговото изпълнение и,· Маркетинг дейности – в случай, че личните данни са предоставени след даването на изрично, свободно и информирано съгласие за тяхното използване.,Личните данни, предоставени от Вас, се обработват единствено за целите на дейността на сайта https://andolimebelshop.com/. Целите на дейността ни са продажба на стоки от разстояние, управление на потребителски профили на интернет страницата и статистически цели, свързани с вътрешен анализ и подобряване на дейността на Дружеството.

Дружеството не събира лични данни извън тези, които са необходими за осъществяване дейността му или тези, които са дадени от Вас с Вашето изрично и свободно съгласие.

2. Личните данни, които обработваме

2.1. За целите на сключване на договор, доставка на стоките и информационно обслужване на клиентите:· Три имена;  · Имейл адрес;· Телефон и адрес за доставка;· Номер на банкова сметка (при необходимост);· Възраст;

Личните данни се събират чрез формата за поръчки на сайта ни – посредством потребителски профил или като гост. Обработването на личните данни е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (чл. 6, ал. 1, буква „б“ от Регламента).

2.2. За целите на маркетинг дейности

За нюзлетър и други маркетинг дейност събираме следните лични данни:· Две имена;· Имейл адрес;· Други данни, предоставени от Вас, във връзка с конкретни маркетингови цели, за които сте били информирани;

Личните данни се събират на основание изрично дадено съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Регламента). Съгласието е изразено посредством въвеждане на някои от горепосочените данни и отбелязване на поле – чек бокс „Съгласявам се личните ми данни да бъдат използвани за получаването на информационен бюлетин и съм запознат с Политиката за поверителност“.

2.3. Техническа информация

Всеки път, когато отворите уеб страницата на https://andolimebelshop.com/и/или различните секции в нея, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:· Друг тип техническа информация, съгласно техническите изисквания на информационната система;· Информация за браузъра и операционната Ви система;· Информация за престоя Ви на нашата уебстраница и секциите, които сте посетили;· Вашият IP адрес и страницата, от която сте препратени към нашия сайт;

3. Лични данни, които не се обработват

Дружеството не събира и не обработва лични данни, които:· разкриват генетични или биометрични данни или данни за сексуалната ориентация на потребителите.· разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; · разкриват расов или етнически произход на потребителите или други данни, свързани със здравословното или психическото им състояние;

4. Основания и цели за обработка на лични данни от Дружеството

 Цели на обработването на лични данни

Предоставените лични данни се обработват съобразно посочените основания и цели в настоящата Политика за поверителност.· Отговори на запитвания и въпроси.· Упражняването на правата Ви за рекламация и гаранционно обслужване;· Уведомяването Ви за нови промоции и актуални предложения;· Управление на потребителския Ви профил или използването на блог секцията на сайта;· Счетоводните нормативни изисквания;· Изпълнение на направена поръчка от електронния магазин;· Извършването на всички действия, свързани със сключването на договор между Дружеството и потребителя;

Личните данни, които се събират от Дружеството, се обработват на основанията, посочени в настоящата Политика за поверителност и за целите на:

4.2 Цели на обработването на лични данни

Личните данни, които се събират от Дружеството, се обработват на основанията, посочени в настоящата Политика за поверителност и за целите на:· Извършването на всички действия, свързани със сключването на договор между Дружеството и потребителя;· Изпълнение на направена поръчка от електронния магазин;· Счетоводните нормативни изисквания;· Управление на потребителския Ви профил или използването на блог секцията на сайта;· Уведомяването Ви за нови промоции и актуални предложения;· Отговори на запитвания и въпроси.

5. Срок на съхранение на предоставените данни

Дружеството съхранява Вашите данни съобразно предвидените в закона срокове. Основният критерий, по който ще определим продължителността на обработване, е времето, за което е необходима информацията.

6. Техническа сигурност относно защитата на лични данни

Дружеството е въвело всички технически и организационни мерки, необходими за обработването и защитата на личните данни в съответствие с Регламент на ЕС 2016/679 и приложимото българско законодателство.

7. Бисквитки

За да улесним използването на онлайн магазина https://andolimebelshop.com/, ние използваме „бисквитки”. Бисквитките са малки файлове с данни, които се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър от Вашия браузър и са необходими за използването на нашия интернет сайт.Използваме бисквитки, за да разбираме по-добре как хората използват сайта ни и да осигурим подобрена навигация. Те ни дават информация за това дали вече сте посещавали сайта или сте нов посетител. Бисквитките не съхраняват лични данни и не събират друга информация, която би могла да ви идентифицира.

8. Споделяне и разкриване на лични данни с трети страни

В дадени случаи, Дружеството може да разкрива някои лични данни пред наши партньори или подизпълнители, които работят с нас, посредством предоставянето на продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на Дружеството в неговата маркетинг дейност.

9. Правата Ви като субект на лични данни

Съгласно Регламента, всеки субект на лични данни има следните права: 9.1. Право на достъп 9.2. Право на коригиране 9.3. Право на ограничаване на обработката 9.4. Право на изтриване 9.5. Право на преносимост на данните 9.6. Право на възражение 9.7. Право на оттегляне на съгласието 9.8. Право на жалба

В случай че не сте доволни от начина, по който е администрирано заявлението, подадено от Вас, във връзка с някое от горепосочените права или смятате, че не обработваме правомерно личните Ви данни, то Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорният орган, отговарящ за прилагането на Регламент на ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

При желание от Ваша страна за упражняване на някое от горепосочените права, можете да изпратите съответното заявление за това с точното си искане на следния имейл адрес: office@andolimebelshop.com